Instructor

Categories

Price

Instructor

Price

Grade 7

All courses in Grade 7

Grade 07 Mathematics - Data representation & Interpretation (07 ශ්‍රේණිය ගණිතය - දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය)

Grade 07 Mathematics - Data representation & Interpretation (07 ශ්‍රේණිය ගණිතය - දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය)

In Grade 7
LKR 250.00
Grade 07 Mathematics - Third Term Related Lessons (07 ශ්‍රේණිය ගණිතය - III වාරයට අදාල සියලුම පාඩම් වල එකතුව.)

Grade 07 Mathematics - Third Term Related Lessons (07 ශ්‍රේණිය ගණිතය - III වාරයට අදාල සියලුම පාඩම් වල එකතුව.)

In Grade 7
LKR 1,800.00
Grade 07 Mathematics - Tessellation (07 ශ්‍රේණිය ගණිතය - ටෙසලාකරණය)

Grade 07 Mathematics - Tessellation (07 ශ්‍රේණිය ගණිතය - ටෙසලාකරණය)

In Grade 7
LKR 250.00
Grade 07 Mathematics - Solids (07 ශ්‍රේණිය ගණිතය - ඝන වස්තු)

Grade 07 Mathematics - Solids (07 ශ්‍රේණිය ගණිතය - ඝන වස්තු)

In Grade 7
LKR 250.00
Grade 07 Mathematics - Construction of Rectilinear Plane Figures (07 ශ්‍රේණිය ගණිතය - සරල රේඛීය තල රූප නිර්මාණය)

Grade 07 Mathematics - Construction of Rectilinear Plane Figures (07 ශ්‍රේණිය ගණිතය - සරල රේඛීය තල රූප නිර්මාණය)

In Grade 7
LKR 250.00
Grade 07 Mathematics - Scale Diagrams (07 ශ්‍රේණිය ගණිතය - පරිමාණ රූප)

Grade 07 Mathematics - Scale Diagrams (07 ශ්‍රේණිය ගණිතය - පරිමාණ රූප)

In Grade 7
LKR 250.00