Instructor

Categories

Price

Grade 8

All courses in Grade 8

Grade 08 Mathematics - Construction of Triangles (08 ශ්‍රේණිය ගණිතය - ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය)

Grade 08 Mathematics - Construction of Triangles (08 ශ්‍රේණිය ගණිතය - ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය)

In Grade 8
LKR 250.00
Grade 08 Mathematics - Data Representation & Interpretation (08 ශ්‍රේණිය ගණිතය - දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය)

Grade 08 Mathematics - Data Representation & Interpretation (08 ශ්‍රේණිය ගණිතය - දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය)

In Grade 8
LKR 250.00
Grade 08 Mathematics - Location of a Place (08 ශ්‍රේණිය ගණිතය - ස්ථානයක පිහිටීම)

Grade 08 Mathematics - Location of a Place (08 ශ්‍රේණිය ගණිතය - ස්ථානයක පිහිටීම)

In Grade 8
LKR 250.00
Grade 08 Mathematics - Time (08 ශ්‍රේණිය ගණිතය - කාලය)

Grade 08 Mathematics - Time (08 ශ්‍රේණිය ගණිතය - කාලය)

In Grade 8
LKR 250.00
Grade 08 Mathematics - Circles (08 ශ්‍රේණිය ගණිතය - වෘත්තය)

Grade 08 Mathematics - Circles (08 ශ්‍රේණිය ගණිතය - වෘත්තය)

In Grade 8
LKR 250.00
Grade 08 Mathematics - Probability (08 ශ්‍රේණිය ගණිතය - සම්භාවිතාව)

Grade 08 Mathematics - Probability (08 ශ්‍රේණිය ගණිතය - සම්භාවිතාව)

In Grade 8
LKR 250.00