Instructor

Categories

Price

Ordinary Level

All courses in Ordinary Level

Grade 10 Mathematics - First Term Related Lessons (10 ශ්‍රේණිය ගණිතය - I වාරයට අදාල සියලුම පාඩම් වල එකතුව.)

Grade 10 Mathematics - First Term Related Lessons (10 ශ්‍රේණිය ගණිතය - I වාරයට අදාල සියලුම පාඩම් වල එකතුව.)

In Ordinary Level
LKR 2,350.00
Grade 10 Mathematics (O/L Maths) - Square Root (10 ශ්‍රේණිය ගණිතය - වර්ගමූලය)

Grade 10 Mathematics (O/L Maths) - Square Root (10 ශ්‍රේණිය ගණිතය - වර්ගමූලය)

In Ordinary Level
LKR 0.00
Grade 10 Mathematics (O/L Maths) - Triangles II (10 ශ්‍රේණිය ගණිතය - ත්‍රිකෝණ II)

Grade 10 Mathematics (O/L Maths) - Triangles II (10 ශ්‍රේණිය ගණිතය - ත්‍රිකෝණ II)

In Ordinary Level
LKR 250.00
Grade 10 Mathematics (O/L Maths) - Triangles I (10 ශ්‍රේණිය ගණිතය - ත්‍රිකෝණ I) 

Grade 10 Mathematics (O/L Maths) - Triangles I (10 ශ්‍රේණිය ගණිතය - ත්‍රිකෝණ I) 

In Ordinary Level
LKR 250.00
G. C. E. Ordinary Level Mathematics (O/L Maths) - 2016 to 2019 Past Paper Discussion & Model Paper Discussion (අ.පො.ස. සාමන්‍ය පෙළ ගණිතය - 2016 සිට 2019 පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්චාව හා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය)

G. C. E. Ordinary Level Mathematics (O/L Maths) - 2016 to 2019 Past Paper Discussion & Model Paper Discussion (අ.පො.ස. සාමන්‍ය පෙළ ගණිතය - 2016 සිට 2019 පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්චාව හා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය)

In Ordinary Level
LKR 1,900.00
G. C. E. Ordinary Level Mathematics (O/L Maths) - Model Paper Discussion (අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය)

G. C. E. Ordinary Level Mathematics (O/L Maths) - Model Paper Discussion (අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය)

In Ordinary Level
LKR 800.00