Instructor

Categories

Price

Instructor

Price

Ordinary Level

All courses in Ordinary Level

Ordinary Level Mathematics past papers discussion 2016 - 2019 - Geometric (ගණිතය සාමාන්‍ය පෙළ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට අදාල ජ්‍යාමිතික ගණන් සාකච්චාව - 2016 සිට 2019)  

Ordinary Level Mathematics past papers discussion 2016 - 2019 - Geometric (ගණිතය සාමාන්‍ය පෙළ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට අදාල ජ්‍යාමිතික ගණන් සාකච්චාව - 2016 සිට 2019)

 

 

In Ordinary Level
LKR 640.00
Grade 10 Mathematics - The Sum of All the Lessons Related to the Syllabus (10 ශ්‍රේණිය ගණිතය - විෂය නිර්දේශයට අදාල සියලුම පාඩම් වල එකතුව.)

Grade 10 Mathematics - The Sum of All the Lessons Related to the Syllabus (10 ශ්‍රේණිය ගණිතය - විෂය නිර්දේශයට අදාල සියලුම පාඩම් වල එකතුව.)

In Ordinary Level
LKR 6,000.00
Grade 10 Mathematics - First Term Related Lessons (10 ශ්‍රේණිය ගණිතය - I වාරයට අදාල සියලුම පාඩම් වල එකතුව.)

Grade 10 Mathematics - First Term Related Lessons (10 ශ්‍රේණිය ගණිතය - I වාරයට අදාල සියලුම පාඩම් වල එකතුව.)

In Ordinary Level
LKR 2,350.00
Grade 10 Mathematics (O/L Maths) - Square Root (10 ශ්‍රේණිය ගණිතය - වර්ගමූලය)

Grade 10 Mathematics (O/L Maths) - Square Root (10 ශ්‍රේණිය ගණිතය - වර්ගමූලය)

In Ordinary Level
LKR 0.00
Grade 10 Mathematics (O/L Maths) - Triangles II (10 ශ්‍රේණිය ගණිතය - ත්‍රිකෝණ II)

Grade 10 Mathematics (O/L Maths) - Triangles II (10 ශ්‍රේණිය ගණිතය - ත්‍රිකෝණ II)

In Ordinary Level
LKR 250.00
Grade 10 Mathematics (O/L Maths) - Triangles I (10 ශ්‍රේණිය ගණිතය - ත්‍රිකෝණ I) 

Grade 10 Mathematics (O/L Maths) - Triangles I (10 ශ්‍රේණිය ගණිතය - ත්‍රිකෝණ I) 

In Ordinary Level
LKR 250.00